Kỷ niệm 16 năm thành lập AMT

Buổi họp mặt "Kỷ niệm 16 năm thành lập" công ty AMT

Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty 2004-2014

Tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty

Du lịch Nha Trang - 2018

Hoạt động di lịch định kỳ hàng năm của công ty. Nha Trang năm 2018