BLUISH GREEN

Led màu Xanh chuyên dụng cho đèn THGT

AMBER LED

Led Vàng (hổ phách) chuyên dụng cho đèn THGT

RED LED

Led màu Đỏ siêu sáng chuyên dụng cho đèn THGT