Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM